Souhlas se zpracováním údajů

DŮLEŽITÉ: ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA ŘÍDÍCÍ VAŠE UŽÍVÁNÍ APLIKACE EZOOM.CZ (dále též jen „aplikace“) A SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽITÍ URČITÝCH OSOBNÍCH INFORMACÍ PROVOZOVATELEM APLIKACE EZOOM.CZ. POKUD KLIKNETE NA TLAČÍTKO “SOUHLASÍM”, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE TOUTO DOHODOU VÁZÁNI.

S podmínkami dohody nemusíte vyjádřit souhlas, avšak do doby vyjádření souhlasu Vám aplikace neumožní vložení doporučení. Děkujeme za pochopení.

 1. Provozovatel aplikace
  Provozovatelem aplikace a vlastníkem majetkových práv k ní je společnost MOJEHYPOCENTRUM s.r.o., místem podnikání Masná 1324/1, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 02179652. Veškeré informace o provozovateli aplikace a zpracovateli osobních údajů z aplikace naleznete na webových stránkách www.mojehypocentrum.cz .

 2. Uživatel aplikace
  Uživatelem aplikace se rozumí osoba, která vkládá údaje do elektronického formuláře aplikace na webové adrese https://ezoom.cz/zadost (dále jen uživatel). Uživatel aplikace prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům. Jedná-li uživatel jako zástupce právnické osoby či jako zástupce jiné osoby, prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům a je oprávněn jménem zastoupeného jednat. Vkládá-li uživatel do elektronického formuláře osobní údaje třetí osoby, popřípadě více osob, prohlašuje, že je na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů této třetí osoby / těchto osob oprávněn tyto osobní údaje předat za účelem dalšího zpracování.

 3. Užívání aplikace
  Uživateli, který vyjádří souhlas je umožněno podle pravidel a pokynů provozovatele aplikace vkládat do aplikace své osobní údaje, případně osobní údaje dalších osob. Dalšími osobami se rozumí osoby, na které uživatel předává provozovateli aplikace kontaktní údaje za účelem zprostředkování služeb poskytovanými provozovatelem aplikace. Uživatel se zavazuje při vkládání údajů postupovat tak, aby údaje byly správné a pokud možno i aktuální. Uživatel ve vztahu k údajům předaným prostřednictvím aplikace prohlašuje, že je oprávněn tyto údaje užívat a dále je předávat třetím osobám. V souvislosti s tím uděluje provozovateli aplikace výslovný souhlas k využití těchto údajů. Uživatel bere současně na vědomí, že si je při užívání aplikace povinen počínat tak, aby neumožnil, byť z nedbalosti, přístup k údajům mu přístupným prostřednictvím aplikace třetím osobám, tj. osobám, které nejsou zúčastněnými v jednotlivých obchodních vztazích, bude zachovávat ohledně nich mlčenlivost a je si vědom, že tyto údaje mohou obsahovat citlivé údaje. Uživatel dává provozovateli aplikace souhlas k získávání a evidenci údajů a informací o jeho činnosti při užívání aplikace. Uživatel prohlašuje, že souhlasí se zasíláním informačních emailu z aplikace, týkajících se průběhu zpracování vloženého doporučení na klienta. Uživatel prohlašuje, že o informacích jemu sdělených prostřednictvím automatických informačních emailů zasílaným z aplikace bude dodržovat mlčenlivost a nebude tyto informace předávat jakoukoli formou jiným osobám. Funkce aplikace se mohou v čase měnit a uživateli nevzniká právní nárok na užívání všech dostupných funkcí aplikace v neomezeném čase. Uživatel odpovídá za jakoukoliv škodu, která vznikne provozovateli aplikace či třetím osobám v důsledku porušení povinností stanových touto dohodou, porušení či nedodržení pokynu provozovatele aplikace či jejího správce. V případě nejasností je na uživateli, aby prokázal, že své povinnosti podle této dohody neporušil.

 4. SOUHLAS ZÁKAZNÍKA SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  dle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (dále jen „Souhlas”) INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ MOJEHYPOCENTRUM s.r.o. | IČ: 02179652, DIČ: CZ02179652 Společnost s ručením omezeným registrována pod značkou C57388 vedená u Krajského soudu v Ostravě. Dle znění zákona 257/2016 Sb. poskytujeme na základě získaných dat týkajících se klientů doporučení. Nejsme poskytovatelem rady dle § 85 tohoto zákona. Jsme smluvním partnerem společnosti Broker Trust, a.s. se sídlem Hanusova 1411/18, Praha 4, 140 00 IČ: 26439719, DIČ: CZ26439719, zapsaná v obchodním rejstříku sp. zn. B 7141 vedená u Městského soudu v Praze

  INFORMACE O UDĚLENÍ SOUHLASU Máme zájem, aby byly potřeby našich zákazníků řešeny prostřednictvím nejkvalitnějších produktů na trhu. Abychom Vám nabídku služby mohli poskytnout, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Vaše osobní údaje budeme spravovat v souladu s platnými právními předpisy a chránit je v nejvyšší možné míře. K oslovování můžeme využít e-mail, telefon, SMS zprávu, nebo služby pošty. Veškeré informace související s naší odpovědností při elektronické komunikaci a informace týkající se ochrany osobních údajů našich zákazníků jsou veřejně dostupné na http://www.mojehypocentrum.cz/site/call-to-action.html

  Abychom pro Vás měli vždy jen nabídky na míru, budeme zpracovávat tyto kategorie Vašich osobních údajů: a) Identifikační údaje: např. jméno, příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, údaje o dokladech totožnosti. b) Adresní údaje: adresa bydliště nebo jiná kontaktní adresa, místo a stát narození, státní příslušnost. c) Elektronické kontaktní údaje: např. telefon, mobilní telefon, Facebook a jiné soc. sítě, emailová adresa, web. d) Další osobní: např. číslo smlouvy, údaje o příjmech, výdajích, pohledávkách, závazcích atd.

  UDĚLUJI SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTI MOJEHYPOCENTRUM s.r.o. Souhlasím, aby mé osobní údaje byly zpřístupněny zaměstnancům, spolupracovníkům, zpracovatelům a dalším zpracovatelům, s nimiž má MOJEHYPOCENTRUM s.r.o. uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů. Souhlas uděluji na období deseti let. V tomto rozsahu souhlasím také se zpracováním osobních údajů pro účely individualizování nabídky produktů a služeb vlastních nebo cizích. Souhlasím, aby mi společnost MOJEHYPOCENTRUM s.r.o. nabízela produkty ze svého portfolia a portfolia svých obchodních partnerů. Souhlasím s poskytnutím kontaktních údajů třetím stranám, subjektům působícím na finančním trhu a případně dalším osobám v souladu s platnými právními předpisy. Výslovně prohlašuji, že souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji bezplatně a jeho udělení nebylo spojeno ani podmíněno poskytnutím služby, jejím odběrem ani jiným zvýhodněním. Prohlašuji, že jsem byl seznámen s informacemi, které souvisejí s ochranou osobních údajů, byl jsem informován o svých právech na přístup k osobním údajům a odvolání tohoto souhlasu. Odesláním elektronického formuláře do naší databáze prohlašuji, že jsem si souhlas přečetl/a, porozuměl/a mu a, a nemám k němu výhrady.

 5. Závěrečná ustanovení
  Možnost užívání aplikace je uživateli touto dohodou poskytnuta na dobu neurčitou. Provozovatel aplikace neodpovídá uživateli nebo jakékoliv třetí osobě za jakékoliv přímé, nepřímé, následné, vedlejší, sankční ani zvláštní škody (včetně ušlého zisku, ztráty software, přerušení provozu, ztráty obchodních informací) vzniklé v souvislosti s touto dohodou nebo aplikací a jejím používáním, přičemž nebude brán zřetel na příčinu škody. Omezení odpovědnosti za škodu se uplatní v maximálním možném rozsahu přípustném aplikovanými předpisy. Provozovatel nenese odpovědnost za neautorizovaný přístup, k poškození, smazání, krádež, zničení, změnu či jím neautorizované zveřejnění informací a dat uložených do aplikace. Tato dohoda nahrazuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody a ujednání vztahující se k užívání aplikace. Změny a doplnění této dohody je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami odsouhlasenými dodatky. Za písemně uzavřený dodatek se považuje i odsouhlasení jeho textu uživatelem aplikace při jejím využívání.