Souhlas se zpracováním údajů

DŮLEŽITÉ: ČTĚTE PROSÍM POZORNĚ! TOTO JE PRÁVNÍ DOHODA ŘÍDÍCÍ VAŠE UŽÍVÁNÍ APLIKACE EZOOM.CZ (dále též jen „aplikace“) A SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽITÍ URČITÝCH OSOBNÍCH INFORMACÍ PROVOZOVATELEM APLIKACE EZOOM.CZ. POKUD KLIKNETE NA TLAČÍTKO “SOUHLASÍM”, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE TOUTO DOHODOU VÁZÁNI.

S podmínkami dohody nemusíte vyjádřit souhlas, avšak do doby vyjádření souhlasu Vám aplikace neumožní vložení doporučení. Děkujeme za pochopení.

 1. Provozovatel aplikace
  Provozovatelem aplikace a vlastníkem majetkových práv k ní je společnost MOJEHYPOCENTRUM s.r.o., místem podnikání Masná 1324/1, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 02179652. Veškeré informace o provozovateli aplikace a zpracovateli osobních údajů z aplikace naleznete na webových stránkách www.mojehypocentrum.cz .

 2. Uživatel aplikace
  Uživatelem aplikace se rozumí osoba, která vkládá údaje do elektronického formuláře aplikace na webové adrese https://ezoom.cz/tip (dále jen uživatel). Uživatel aplikace prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům. Jedná-li uživatel jako zástupce právnické osoby či jako zástupce jiné osoby, prohlašuje, že je plně způsobilý k právním úkonům a je oprávněn jménem zastoupeného jednat. Vkládá-li uživatel do elektronického formuláře osobní údaje třetí osoby, popřípadě více osob, prohlašuje, že je na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů této třetí osoby / těchto osob oprávněn tyto osobní údaje předat za účelem dalšího zpracování.

 3. Užívání aplikace
  Uživateli, který vyjádří souhlas je umožněno podle pravidel a pokynů provozovatele aplikace vkládat do aplikace své osobní údaje, případně osobní údaje dalších osob. Dalšími osobami se rozumí osoby, na které uživatel předává provozovateli aplikace kontaktní údaje za účelem zprostředkování služeb poskytovanými provozovatelem aplikace. Uživatel se zavazuje při vkládání údajů postupovat tak, aby údaje byly správné a pokud možno i aktuální. Uživatel ve vztahu k údajům předaným prostřednictvím aplikace prohlašuje, že je oprávněn tyto údaje užívat a dále je předávat třetím osobám. V souvislosti s tím uděluje provozovateli aplikace výslovný souhlas k využití těchto údajů. Uživatel bere současně na vědomí, že si je při užívání aplikace povinen počínat tak, aby neumožnil, byť z nedbalosti, přístup k údajům mu přístupným prostřednictvím aplikace třetím osobám, tj. osobám, které nejsou zúčastněnými v jednotlivých obchodních vztazích, bude zachovávat ohledně nich mlčenlivost a je si vědom, že tyto údaje mohou obsahovat citlivé údaje. Uživatel dává provozovateli aplikace souhlas k získávání a evidenci údajů a informací o jeho činnosti při užívání aplikace. Uživatel prohlašuje, že souhlasí se zasíláním informačních emailu z aplikace, týkajících se průběhu zpracování vloženého doporučení na klienta. Uživatel prohlašuje, že o informacích jemu sdělených prostřednictvím automatických informačních emailů zasílaným z aplikace bude dodržovat mlčenlivost a nebude tyto informace předávat jakoukoli formou jiným osobám. Funkce aplikace se mohou v čase měnit a uživateli nevzniká právní nárok na užívání všech dostupných funkcí aplikace v neomezeném čase. Uživatel odpovídá za jakoukoliv škodu, která vznikne provozovateli aplikace či třetím osobám v důsledku porušení povinností stanových touto dohodou, porušení či nedodržení pokynu provozovatele aplikace či jejího správce. V případě nejasností je na uživateli, aby prokázal, že své povinnosti podle této dohody neporušil.

 4. Závěrečná ustanovení
  Možnost užívání aplikace je uživateli touto dohodou poskytnuta na dobu neurčitou. Provozovatel aplikace neodpovídá uživateli nebo jakékoliv třetí osobě za jakékoliv přímé, nepřímé, následné, vedlejší, sankční ani zvláštní škody (včetně ušlého zisku, ztráty software, přerušení provozu, ztráty obchodních informací) vzniklé v souvislosti s touto dohodou nebo aplikací a jejím používáním, přičemž nebude brán zřetel na příčinu škody. Omezení odpovědnosti za škodu se uplatní v maximálním možném rozsahu přípustném aplikovanými předpisy. Provozovatel nenese odpovědnost za neautorizovaný přístup, k poškození, smazání, krádež, zničení, změnu či jím neautorizované zveřejnění informací a dat uložených do aplikace. Tato dohoda nahrazuje veškeré předchozí písemné i ústní dohody a ujednání vztahující se k užívání aplikace. Změny a doplnění této dohody je možné provádět pouze písemnými, oběma stranami odsouhlasenými dodatky. Za písemně uzavřený dodatek se považuje i odsouhlasení jeho textu uživatelem aplikace při jejím využívání.